Buletin informativ pe anul 2017

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001
Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Zimandu Nou

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
 • Legea 571/2003, privind Codul fiscal
 • Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Zimandu Nou

 • b1)Organigrama institutiei
 • b2) Regulamentul de organizare si functionare
 • b3) Programul de functionare:
 •  Luni – Miercuri, între orele: 8:00 – 16:00,
 • Joi intre orele 8:00 – 18:00,
 • vineri intre orele 8:00 – 14:00
 • b4) Program de audiente:
  • Primar, dl. Vidran Dorel Gheorghe: de Luni pâna Vineri, între orele: 9:00 – 12:00
   Viceprimar, dl. Ivasiuc Rares Ovidiu de Luni pâna Vineri, între orele: 9:00 – 12:00
   Secretar, dl. Codrean Roman : de Luni pâna Vineri, între orele: 9:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Zimandu Nou si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Zimandu Nou:

 • dl. Vidran Dorel Gheorghe – Primar
 • dl.  Ivasiuc Rares Ovidiu – Viceprimar
 • dl. Codrean Roman – Secretarul comunei Zimandu Nou
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Tocoian Florin.

d) Coordonatele de contact

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Zimandu Nou;
 • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Zimandu Nou;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Zimandu Nou, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale Primariei comunei Zimandu Nou respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
 • Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 • dispozitiei ale primarului;
 • proiecte de hotarâri;
 • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • note de discutii;
 • referate de aprobare;
 • fise de audienta;
 • protocoale;
 • rapoarte;
 • studii;
 • analize;
 • prognoze;
 • proiecte de strategii;
 • scrisori sau adrese;
 • materiale de specialitate;
 • fise de proiect;
 • contracte de achizitie publica;
 • procese-verbale;
 • adrese;
 • observatii si propuneri;
 • avize;
 • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
 • planul urbanistic general;
 • certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
 • autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
 • date de stare civila ;

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
 • plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.