Constitutia Romaniei
Codul Civil
Codul de procedură civilă
O.U.G. 57 /2019 Codul Administrativ
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publică cu modificările și completările ulterioare.
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare.
O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.
Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
Legea bugetului de stat
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 207 / 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale
OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare.
H.G. nr. 890 / 2005 aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Legea nr. 165 / 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificările și completările ulterioare.
O.G. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.
Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Legea Nr. 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ci completarile ulterioare
Legea nr. 17/2014 Legea privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Legea 119 / 1996 privind actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare
H.G. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările și completările ulterioare.
O.G. nr. 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare.
H.G.R. nr. 495 / 1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificările și completările ulterioare.
O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.
Lege 292/2011 a asistentei sociale
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin nr. 839 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin nr. 233 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism
Regulamentul privind recepția construcțiilor
Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
H.G. 395 / 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 75 / 2019 aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
H.G. nr. 308 / 1995 privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile
Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor de utilități publice cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 101 / 2006 a serviciului public de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 334 / 2002 privind bibliotecile cu modificările și completările ulterioare
O.U.G.nr. 118 / 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
Lege nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996